Karin Brouwers
Sabine de Bethune
Cindy Franssen
Brigitte Grouwels
Joris Poschet
Steven Vanackere
Peter Van Rompuy
Johan Verstreken
Kleur buiten de lijntjes

Vrouw & Maatschappij organiseerde van 15 tot 17 september 2009 een politieke stage voor vijfentwintig jonge vrouwen van allochtone afkomst.  CD&V-politica’s uit federaal, Vlaams en Brussels parlement, vrouwelijke burgemeesters, OCMW-voorzitsters en schepenen zetten hun schouders onder het initiatief en traden op als mentor.

 

“We vinden het belangrijk dat vrouwen met een andere culturele achtergrond niet aan de zijlijn blijven staan, maar volwaardig deelnemen aan het maatschappelijk leven en de politiek”, aldus Els Van Hoof, algemeen voorzitster van Vrouw & Maatschappij. “De stage geeft een unieke inside-look op de politiek. Voor sommige vrouwen kan het zeker belangrijk zijn voor hun verdere toekomst. “


De deelnemers hebben Turkse, Marokkaanse, Braziliaanse, El Salvadoriaanse, Tunesische, Bulgaarse, Oekraïense, Congolese, Rwandese roots en verwachtten veel van de stage. “Ik wou me graag verdiepen in de wereld van de politiek. Mensen zeggen vaak dat ik daarin wel zou passen. Door deze stage kon ik er wat van proeven en dat kan misschien mijn terughoudendheid wegwerken. “ “Deze stage was een echte buitenkans. Met mijn deelname kreeg ik een concreet beeld krijgen van de politiek in België en een antwoord op mijn vraag hoe ik als jonge allochtone vrouw mijn stem kan laten horen. “

 

Op dinsdag 15 september volgden de deelnemers in de voormiddag een boeiend interview met drie interessante politica’s waaronder Nahima Lanjri. Cindy Franssen modereerde het interview. In de namiddag kwamen de dames naar het federaal parlement waar ze een uiteenzetting kregen van Sabine de Bethune over de ‘Belgische politiek op federaal en Vlaams niveau. Werking van parlement, fracties en regering’. Nadien werden de deelnemers in groepjes verdeeld en door parlementsleden rondgeleid. Nahima Lanjri nam één groep voor haar rekening.

 

Op woensdag 16 september volgden de deelnemers een workshop ‘politieke stellingname’ en maakten ze kennis met de gemeentepolitiek.

Donderdag 17 september begon met een lezing over christendemocratie in de praktijk. Wouter Beke had het over de belangrijkste ideologische punten van de Christendemocratie en de verzoenbaarheid ervan met andere godsdiensten en levensbeschouwingen. Op het middaguur volgde een rondetafel waar de allochtone vrouwen een expertenpanel confronteerde met pertinente vragen over politieke en maatschappelijke participatie van allochtone vrouwen, de positie van het allochtone middenveld en de kansen van allochtonen op de arbeidsmarkt en in het onderwijs. Tot slot volgden de vrouwen 2,5 uur hun mentor en maakten ze dus van zeer nabij kennis met de politiek achter de schermen. Elke Tindemans, Cindy Franssen, Nahima Lanjri, Sabine de Bethune, Els Van Hoof en Els Schelfhout namen elk enkele deelneemsters mee naar hun activiteiten.  

SCHRIJF IN OP ONZE
E-BRIEF!