Karin Brouwers
Sabine de Bethune
Cindy Franssen
Brigitte Grouwels
Joris Poschet
Steven Vanackere
Peter Van Rompuy
Johan Verstreken
Persbericht
Expertenwerkgroep schoont wetgeving voor uitvoering staatshervorming technisch op
(10-02-2017)

De technische ad-hocwerkgroep van experten moet suggesties formuleren voor “de optimalisatie van de wetgevingstechnische en redactionele kwaliteit van de wetgeving op federaal en deelstatelijk niveau in het kader van de uitvoering van de staatshervorming”. De werkgroep zou bestaan uit deskundigen van de wetgevende diensten van de verschillende parlementen, van de diensten van de kanselarij van de verschillende overheden van België; uit afgevaardigden van de Raad van State, vertegenwoordigers van de rechtsfaculteiten van de Belgische universiteiten en één parlementslid per fractie.

Technisch op punt

“Nu de zesde staatshervorming de gewesten en gemeenschappen aanzienlijk nieuwe bevoegdheden heeft gegeven en federale wetgeving wordt gewijzigd, opgeheven of volledig vervangen, moeten we de kans grijpen”, zegt senator Cindy Franssen.

Haar goedgekeurde resolutie bestrijkt dus geen inhoudelijke beleidsaspecten maar wil de wetgevingstechniek op punt stellen. De kwaliteit van wetteksten is immers van cruciaal belang. Burgers en bedrijven moeten hun rechten en plichten kennen, de rechter moet kunnen toezien op de naleving … Begrijpelijke, coherente teksten met een vaste manier van formuleren en van structureren verhogen de toegankelijkheid en dragen bij aan de rechtszekerheid.

“Goede regelgeving is het werk van velen. Een belangrijke partner daarbij is de Raad van State”, aldus senator Cindy Franssen. Tijdens hoorzittingen over het voorstel van resolutie in de senaatscommissie met vertegenwoordigers van de Raad van State, stelden zij uitdrukkelijk dat de Senaat een vooraanstaande rol kan spelen voor overleg tussen alle actoren. Vooreerst omdat de Raad van State zelf – onder meer door de sterke toename van wetgeving – zich vooral moet bezighouden met fundamentele juridische knelpunten. Ten tweede omdat er nood is aan overleg over problemen die de bevoegdheden van verschillende overheden betreffen.

Senator Franssen pikt met haar voorstel in op deze vaststellingen van de Raad van State.
“De kwaliteit van de wetgeving bijstellen, bewaken en toetsen op overlappingen, dubbeltellingen … is een bij uitstek transversale aangelegenheid en een uitgelezen taak voor de Senaat”, meent senator Cindy Franssen. “En hoe beter de wetten, hoe groter het vertrouwen van de mensen in onze instellingen.”


Terug naar het overzicht
SCHRIJF IN OP ONZE
E-BRIEF!